PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vedtekter for Gol Frivilligsentral

Vedtekter for Gol Frivilligsentral

Vedtatt på årsmøte, 28, januar 2009

 Gol Frivilligsentral er registrert i Brønnøysundregistrene (org. nr. 971 310 898), og opprettet av Nff Helselaget Gol

  1.   Hovedmål

Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Arbeide for at Gol Frivilligsentral skal være en sentral med aktiviteter som stimulerer det positive i oss, og er med på å skape optimisme og engasjement i lokalsamfunnet.

  1.   Delmål

Sentralen skal:

          være en støtte og gi assistanse til lag og foreninger for å løse oppgaver som de ikke klarer hver for seg.

          utvikle gode metoder for koordinering av det frivillige arbeidet.

          være et kontaktpunkt for enkeltpersoner som har lyst og anledning til å gjøre frivillig arbeid.

          etablere kontakt på tvers av generasjoner og kulturer.

          være en katalysator for forslag og ideer slik at disse kan settes ut i livet.

          skal være et supplement til det eksisterende frivillige organiserte arbeidet.

          utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen.

  1.   Sentrale føringer

Kultur- og kirkedepartementet (KKD) har forvaltningsansvar for det statlige driftstilskuddet til sentralen.

•        Sentralen skal ha vedtekter som regulerer formål, organisasjonsform og beslutningsstruktur.

•        Innholdet i vedtektene skal regulere aktivitetene i sentralen.

•        Sentralen skal samarbeide med lokale frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige.

  1.   Sentralens eierstruktur

Sentralen praktiseres som en forening der eierne tegner medlemskap.

  1.   Styret

Styret velges av årsmøtet. Styret skal ha 5 medlemmer, hvorav leder, nestleder, sekretær, helseansvarlig person fra Helselaget og daglig leder for Frivilligsentralen. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av dets medlemmer er representert.

 

Styrets oppgaver:

·         Styret er Frivilligsentralens øverste ledelse mellom årsmøtene.

·         Ansette daglig leder.

·         Ha arbeidsgiveransvaret og være støttespiller for daglig leder.

·         Ha ansvar for at Frivilligsentralen i Gol blir drevet i tråd med vedtektene.

·         Forberede årsmøte sammen med daglig leder, følge opp de vedtak som er fattet av årsmøtet.

·         Budsjett og regnskap ansvar.

·         Ha ansvar for at regnskap og årsrapport sendes Kultur- og kirkedepartementet innen 1. juli hvert år. Årsrapporten skal inneholde en oversikt over antall frivillige, brukere og årsverk.

·         Søke om statsmidler fra KKD for kommende år, innen 1. juli.

  1. Beslutningsstruktur

Årsmøtet er sentralens øverste organ.

På årsmøtet har sentralens eier og deres representanter tale- og stemmerett.

Møtet er åpent for brukere og andre interesserte.

Ordinært årsmøte avholdes en gang pr. år. Årsmøtet skal avholdes innen 15.mars.

Frist for innkommene saker til årsmøtet, 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet innkalles av styret, 4 uker før møtet.

 Følgende saker skal behandles:

·         Årsberetning

·         Regnskap

·         Budsjett kommende år

·         Innkomne forslag til saker

·         Eventuelt vedtektsendringer

·         Valg av:

a.    styret

b.    vararepresentanter

c.    valgkomité 

 

  1. Daglig ledelse av Frivilligsentralen

Tilskuddet fra KKD forutsetter at det er ansatt leder i 100 % stilling.

Daglig leder ansettes av styret.

Daglig leder:

·         forestår daglig drift i samarbeid med styrets leder.

  1. Endring av vedtekter

Endringer av vedtektene skjer på ordinært årsmøte. Forslag til endring av vedtektene sendes ut sammen med årsmøtepapirene.